תקנון-האיגוד
אודות האיגוד

תקנון איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל


העמותה מאמצת את התקנון המצוי, (המופיע בתוספת הראשונה לחוק העמותות), עם התוספות הבאות:

א. שינוי סעיף 21, ותוספת סעיף 22. (ראה סעיף 21,22)

מטרות העמותה

א. לקדם את תחום הייעוץ והאימון הכלכלי למשקי בית, כתחום הנותן מענה לדילמות הכלכליות של משקי הבית בעידן המודרני.
ב. לקדם פעילות להקניית כישורי ניהול כלכליים ליחידים ומשפחות בישראל.
ג. לקדם מחקרים, לפתח כלים ומתודות בנושא.
ד. לפעול לגיבוש ויישום של כללים מקצועיים לעוסקים בתחום.
ה. לקדם ולפתח מקצועית את היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל.
 
חתימת המייסדים:
 
יוסי אש                                 נחמן לידור

 
 
 • א. חברות בעמותה


  1. קבלת חברים
  א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  ב. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
  "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת   המשפחה בישראל. מטרות האגודה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
  ג. החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד. סירב הוועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
   
  2. זכויות וחובות של חבר
  א. חבר העמותה רשאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה, הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועדת הביקורת.
  ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  ג. הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

  3. פקיעת חברות
  א. החברות בעמותה פוקעת:
  1.במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד, בגמר פירוקו.
  2. בפרישתו מן העמותה, הודעת פרישה מן העמותה תינתן לוועד 30 יום מראש.
  3. בהוצאתו מן העמותה.
   
  ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:
  1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
  2. החבר לא קיים את תקנון האגודה או החלטות של האסיפה הכללית.
  3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
  4. החבר הורשע בשל עברה שיש עמה קלון.
   
  ג. לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מן הטעמים האמורים בתקנת משנה [ב] (1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

  4. מתן הודעות לחבר
  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל, או בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.
   
 • ב. האסיפה הכללית


  5. זמן ומקום
  יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית יקבעו  בידי הוועד.

  6. הזמנה
  אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

  7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
  א. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם ותבחר בוועד, בוועדת הביקורת.

  8. מנין
  א. אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה לקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  ב. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, לשעה לאחר השעה שנקבעה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

  9. יושב ראש ומזכיר
  א. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

  10. החלטות
  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

  11. פרוטוקול
  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
 • ג. הוועד


  12. מספר החברים
  מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

  13. תקופת הכהונה
  א. הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש. חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
  ב. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד. חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

  14. השלמת הוועד
  א. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
  ב. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

  15. ישיבות הוועד
  א. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

  16. החלטות
  החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, יהיה ליו"ר הועד קול מכריע. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הוועד.

  17. פרוטוקול
  א.  הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

  18. זכות הייצוג
  הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
 • ד. ועדת הביקורת


  19.  תחולת הוראות
  הראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.
   
 • ה. סניפים

   
  20. הקמת סניפים וארגונם
  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
 • ו. נכסים לאחר פירוק


  21. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.
   
 • ז. שונות

   
  22. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
   
 •